KHÔN- DẠI- BIẾT 
Ở  đời  nên  Biết  hơn  Khôn
Khôn  mà  không  Biết  thì  khôn  như  khờ
Nếu  Biết  thì  còn  được  nhờ
Khôn  mà  không  Biết  đừng  mơ  đừng  hòng
Biết  là  biết  mặt  biết  lòng
Biết  thời  biết  thế  lúc  không  lúc  cần
Khôn  không  đúng  chỗ  người  ganh
Dại  mà  đúng  lúc  yên  lành  tấm  thân
Mặc  ai  dè  bỉu  cù  lần
Lúc  cần  Biết  dại  vượt  muôn  ải  đời
Đôi  lời  xin  nhắc  nghe  chơi
Không  vui  thì  cứ  bỏ  lời  ngòai  tai
Nhớ  câu  không  biết  của  ai
Khôn   chết, Dại  chết, Biết  thì  sống  thôi
 
Người Phương Nam

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual