KHẨN NGUYỆN


Thiên chúa từ nhân, Thiên Chúa ơi...
Người đang cao ngự bốn phương trời
Người nghe muôn thuở tình thương khó
Xin hãy cho con khẩn nguyện lời...
 
Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa ơi...
Xin Người thương xót nhỏ phước Trời
Cứu bạn 'dễ thương' đang bạo bịnh 
Thoát khỏi muôn ngàn nỗi đớn đau
Thiên Chúa tình yêu, Chúa nhiệm mầu...
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Thương chúng sinh...
và Duy nhất thương bạn 'hiền lành'
Xin Chúa luôn gia phước ân hồng...
Xin Người luôn mãi giữ gìn, thêm ơn!
Cho thuyền nan bình an lướt sóng
Vượt hiểm nguy, giông bão, ba đào...
Toàn năng Thiên Chúa nhiệm mầu
Thành tâm khẩn nguyện....
Ân sâu ghi lòng...
            Hiệp tâm cầu nguyện, xin ân lành cho bạn 'hiền lành, dễ thương'


                             T.T.B- CHSHD Châu Âu Nhâm Thìn 2012

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual