Thành thật chia buồn đến anh Phúc và Tuyết về sự ra đi của người Mẹ hiền. Kính mong vong linh của Bác Gái sớm được An Nhàn nơi Tiên Cảnh. Kiệt - Hòa 
Anh Nguyen  Condolences to you and your family. Please let me know if we can help.